Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Promasian B.V., gevestigd te Ede aan de Pieter van Varklaan 4 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 54694604. Je kunt contact met ons opnemen via de wijzen als omschreven op onze website. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd op welke wijzen Promasian B.V. persoonsgegevens van betrokkenen verwerkt.

Wij hechten grote waarde aan de privacy van eenieder en verwerken persoonsgegevens daarom volgens de in Nederland en in de Europese Unie geldende privacyregelgeving. Tevens voeren wij een privacy-administratie en houden wij als onderdeel daarvan onze verwerkingsactiviteiten bij in een register van verwerkingsactiviteiten. Uiteraard hanteren wij passende beveiligingsmaatregelen, zowel organisatorisch en technisch, om de veiligheid van de persoonsgegevens te kunnen waarborgen.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Met ‘we’, ‘wij’ of ‘ons’ bedoelen we:

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Promasian B.V.
Pieter van Varklaan 4
6711 XJ Ede


Eigenaar contact e-mailadres: info@promasian.nl Ons bedrijf heeft te gelden als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de privacywetgeving. Wij zijn daarom verantwoordelijk voor de naleving van deze wetgeving als het gaat om uw persoonsgegevens.

U kunt hier onze cookieverklaring bekijken.

Persoonsgegevens

 

De persoonsgegevens kunnen door u, als gebruiker, worden verstrekt door bijvoorbeeld een formulier in te vullen. Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze systemen, of die van derde partijen. Wij vragen enkel om gegevens die noodzakelijk zijn om een lead of transactie te behandelen. Voor een offerte- of drukvoorbeeldaanvraag is bijvoorbeeld (nog) geen adres nodig. Voor een order wel. (Persoons-)gegevens die niet verplicht zijn hoeven niet ingevuld te worden. Des te meer informatie wordt verstrekt, hoe gerichter we u kunnen helpen.

Een deel van de gegevens wordt (tijdelijk) opgeslagen in cookies en/of sessies. Deze data is volledig anoniem en daarom niet te herleiden naar u als persoon of bedrijf. Hoe en waarom we gegevens verzamelen wordt beschreven onder het kopje ‘doeleinden’ en in de uitgebreide cookieverklaring.

Alle gegevens die wij verzamelen én delen met derde partijen zijn geanonimiseerd ofwel ondergebracht in de cookie-instellingen waar de gebruiker expliciet toestemming voor heeft gegeven. Gegevens die gedeeld worden met derde partijen staan in een onderlinge verwerkersovereenkomst. Bovendien worden gegevens via een beveiligde verbinding verwerkt. Meer hierover staat onder het kopje ‘beveiliging’.

Verwerkingsmethode, locatie en bewaartijd

Alle verzamelde gegevens worden verwerkt voor de specifieke doeleinden, die we hierna uitleggen. Deze gegevens worden met gebruik van computers en/of IT-tools opgeslagen en verwerkt. De medewerkers van Promasian B.V. hebben toegang tot deze gegevens. Zij verwerken deze voor functie gerelateerde doeleinden. De eigenaar en verwerkingsverantwoordelijke van Promasian B.V. verstrekt de gegevens aan met verwerking belaste medewerkers en eventueel aangestelde externe partijen.

De gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van Promasian B.V. en andere plaatsen waar de met verwerking belaste medewerkers en eventueel aangestelde externe partijen zich bevinden.

De verzamelde en verwerkte gegevens worden, zolang als nodig, bewaard voor de benodigde partijen om de diensten van Promasian B.V. te verlenen en/of te verbeteren.

Doeleinden

Functionele doeleinden

Promasian B.V. is een online bedrijf en verwerkt alles aan de hand van data. Wij verzamelen data van bezoekers en van klanten. Om onze diensten aan te kunnen bieden en overeenkomsten uit te kunnen voeren hebben we van klanten meer informatie nodig: onder andere een e-mailadres en/of telefoonnummer en/of adres is voor ons nodig om een aanvraag of order te kunnen behandelen. Deze informatie deelt u zelf met ons. In elk (aanvraag-)formulier hebben we aangegeven welke informatie noodzakelijk is om een aanvraag of order te kunnen behandelen. Deelt u deze gegevens niet? Dan kunnen we u niet helpen en zullen de gegevens in het formulier niet ingediend worden en ook niet bij ons terecht komen.

Wij gebruiken bezoekersgegevens om onze websites en diensten te verbeteren. Wij meten en volgen onder meer de bron van het bezoek, de bezochte pagina’s en het wel of niet converteren. Ook voeren wij A/B-testen uit, traceren we klikken op bepaalde pagina’s en elementen en testen wij voortdurend hoe we onze websites kunnen verbeteren. Hierbij worden geen persoonsgegevens verwerkt. Dat geldt voor al deze data die, zowel in onze systemen als in die van derde partijen wordt verwerkt. Deze zijn geanonimiseerd en niet te herleiden naar u persoonlijk.

De gegevens die wij verzamelen vallen onder functionele scripts (zonder werkt de site niet), analyses en registratie van kliks, sessies en bezochte pagina’s, daarnaast vallen tagbeheer en interactie met de chatfunctie daaronder. Deze informatie is niet te herleiden naar een specifiek persoon.

Gebruik van cookies

Zoals we onder ‘doeleinden’ beschreven gebruiken wij cookies om onze sites te verbeteren. Welke cookies dat zijn, wat ze doen en hoelang ze bewaard worden in onze cookieverklaring.

Nieuwsbrieven

Wij sturen voor het laatste nieuws en actuele aanbiedingen periodiek een nieuwsbrief. We vragen u, na uw aanvraag of u deze wilt ontvangen. 

Verder sturen we e-mails die noodzakelijk zijn voor de afhandeling van uw aanvraag of order. Daarnaast krijgt u na een transactie e-mails die voor u relevant kunnen zijn. Voor deze e-mails en de nieuwsbrief kun u zich ook weer afmelden.

Inzage en correctie

Als klant heeft u recht op inzage in de gegevens die Promasian B.V. van u heeft, of verwerkt. In de eerste plaats zijn dat gegevens die u zelf achterlaat of ingevuld heeft; als u bijvoorbeeld een bestelling of een aanvraag doet. Daarnaast kunnen er marketing gerelateerde gegevens worden opgeslagen bij deze data zoals uw functie of het aantal medewerkers van uw bedrijf.

U kunt Promasian B.V. vragen om inzicht in de gegevens die wij over u hebben of ze eventueel te laten verbeteren of verwijderen. Daarnaast kunt u een verzoek indienen tot beperking van verwerking of verzoeken om overdracht van uw gegevens. Een verzoek hiertoe kun u indienen via info@Promasian.nl . We kunnen dan data wijzigen, anonimiseren, verwijderen of aanvullen. Bovendien vragen we u om een gegronde reden deze aanpassingen door te voeren. 

Daarnaast heeft u het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor ook contact op via bovenstaande gegevens.

Klacht indienen

Als u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken heeft u de mogelijkheid om deze klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Daarbij heeft u zelf de keuze om de klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthoudende autoriteit, dan wel bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar u gevestigd bent. Op de website van de toezichthoudende autoriteiten vindt u hierover meer informatie.

Beveiliging

Al uw (persoonlijke) informatie die u achterlaat op de website en/of invult in bijvoorbeeld een formulier wordt via een beveiligde SSL-verbinding verstuurd.

De klantenomgeving, onze eigen systemen én de verbindingen met externe partijen draaien via een beveiligde verbinding. Zo zorgen we dat derden zonder toestemming niet bij de opgeslagen gegevens kunnen.

Neem contact met ons op

Error 404